REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Postanowienia ogólne:

§ 1
Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.successlife.pl , jego subdomen oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim produktów. Sprzedającym jest Living Euphoria Ltd, spółka zarejestowana w Wielkiej Brytanii, Unit 4E ENTERPRISE COURT, FARFIELD PARK, ROTHERHAM, ENGLAD S63 5DB Company No. 09943018. Kontakt ze sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu +48 723 790 673 lub kożystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@successlife.pl.

§ 2
Za pośrednictwem serwisu internetowego www.successlife.pl możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń i coachingu, książek autorskich i produktów z logo.

§ 3
Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

§ 4
Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia kożystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

Zasady korzystania z usług:

§ 5

Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez Living Euphoria Ltd oświadczają, że nie będą ich nagrywać, re-produkować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobą nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. Living Euphoria Ltd zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.

§ 6
Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez Living Euphoria Ltd oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

§ 7
Poprzez udział w szkoleniach lub coachingach Uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Living Euphoria Ltd nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

§ 8
Osoby biorące udział w szkoleniu lub coachingu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących

§ 9
Uczestnicy szkoleń i coachingów w Living Euphoria Ltd oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

§ 10
Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach lub coachingach Living Euphoria Ltd będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Living Euphoria Ltd.

§ 11
Living Euphoria Ltd może poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

§ 12
Living Euphoria Ltd zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub coachingu z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.

§ 13
W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, użytkownicy powinni dysponować:

 • Urządzeniem mającym dostęp do połączenia internetowego
 • Przeglądarką obsługującą pliki cookies

Zawarcie, rozwiązanie umowy i zwroty:

§ 14
Promocje organizowane przez Living Euphoria Ltd, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

§ 15
Umowa o świadczenie usług Living Euphoria Ltd może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal, możliwe jest również zgłoszenie się na szkolenie/coaching za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie.Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez Living Euphoria Ltd.

§ 16
Płatności za usługi Living Euphoria Ltd mogą być dokonywane w formie:

 • przelewu z konta bankowego
 • przelewu internetowego
 • płatności kartą kredytową lub debetową online

Postępowanie reklamacyjne:

§ 17
W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji lub skorzystania z 14-dniowej gwarancji zadowolenia.

§ 18
Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: info@successlife.pl w terminie do 14 dni od dnia dokonania płatności.

§ 19
Reklamacja powinna zawierać Imię i Nazwisko, potwierdzenie wpłaty, datę dokonania płatności.

§ 20
Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 10 dni od dnia otrzymania reklamacji. 14 dniowa gwarancja zadowolenia oznacza, że bez potrzeby podawania powodu uczestnik programu otrzyma zwrot płatności za kurs w ciągu 10 dni od otrzymania zgłoszenia i podania numeru konta bankowego.

§ 21
Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Living Euphoria Ltd. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

§ 22
Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

§ 22
Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

§ 24
Strona internetowa successlife.pl oraz moneygenius.pl to prywatne blogi poświęcone edukacji finansowej.

Treść artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: successlife.pl oraz moneygenius.pl mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).

Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.

Zarabianie i pomnażanie pieniędzy (inwestycje: nieruchomości, giełda papierów wartościowych, giełdy walutowe, krytptowaluty, biznesy typu START-UP, forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i każdy inny rodzaj inwestycji) wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Decyzje o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji podejmuj samodzielnie.

Wykorzystanie pieniędzy, których utrata spowodowałaby drastyczne pogorszenie stanu domowego budżetu, zmiany standardu życia lub kłopoty finansowe, jest stanowczo odradzane.

§ 24
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa brytyjskie.

§ 25
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), spółka Living Euphoria Ltd. z siedzibą w Rotherham, Unit 4e Enterprise Court, Farfield Park, S63 5DB, Company number 09943018 Anglia,  informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Living Euphoria Ltd.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka pod firmą Living Euphoria Ltd. z siedzibą w Rotherham, Unit 4e Enterprise Court, Farfield Park, S63 5DB, Company number 09943018 Anglia, (dalej zwana „Spółką”)
 2. Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email biuro@successlife.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a.)     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.)    w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Spółki polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

c.)     dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d.)    dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e.)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.)     dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b.)    podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c.)    operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

d.)     organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 4. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie elektronicznej (wiadomość email na adres biuro@successlife.pl).
 5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.